Algemene voorwaarden Ides Security

Deel I. Algemene Bepalingen

Hoofdstuk 1. Definities In deze algemene voorwaarden word verstaan onder: Algemene Voorwaarden Indien men een overeenkomst ondertekend bij Ides Security, gaat men tevens akkoord met de algemene voorwaarden.

Beveiligingsdiensten: Alle vormen van dienstverlening door de opdrachtnemer op het gebied van beveiliging en bewaking

Diensten: De door opdrachtnemer te verrichten diensten zoals blijkt uit de tussen partijen gesloten overeenkomst.

Object: Het pand of perceel, inrichting, complex of installatie waarop de diensten betrekking hebben in ruime zin des woord.

Objectbeveiliging: Beveiligingsdiensten door personeel van de opdrachtnemer gestationeerd in of bij het object.

Opdrachtgever: De partij(en) die al dan niet via een gemachtigde en opdrachtgever een overeenkomst is aangegaan waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.

Opdrachtnemer: Het bedrijf Ides Security dat de beveiligingsdiensten en bijkomende werkzaamheden uitvoert en/of aflevert.

Overeenkomst: De overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever waarvan deze algemene voorwaarden deel uitmaken.

Personeel: Alle personen die al dan niet in dienst bij de opdrachtnemer die door de opdrachtnemer worden ingezet bij de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden.

Sleutels: Sleutels, keycards, afstandsbedieningen en alle andere mogelijke middelen waardoor toegang tot een object of ruimte kan worden verkregen.

Tarief:  De vergoeding die de opdrachtgever dient te betalen voor de verstrekte diensten.

Hoofdstuk 2

2.1 Algemeen

2.1.1 Toepasselijkheid

2.1.1.1 Deze voorwaarden zijn van applicatie op elke aanbieding / offerte en elke overeenkomst tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever, tenzij van deze voorwaarden door partijen vermeld en schriftelijk is afgeweken, dan wel bepalingen van één van de hoofdstukken van deel II van applicatie zijn. Deze voorwaarden zijn ook van applicatie op alle stadia die aan het sluiten van een overeenkomst voorafgaan en op de diensten en werkzaamheden die vóór het sluiten daarvan door opdrachtnemer zijn verricht. Indien men dus een (jaar) contract of agreement bij ondertekende Ides Security, gaat men dus ook akkoord met de algemene voorwaarden.

2.1.1.2 De opdrachtnemer is niet gebonden aan de Algemene Voorwaarden die door opdrachtgever van applicatie zijn verklaard, tenzij de opdrachtnemer die voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard. In het geval de opdrachtgever zijn algemene voorwaarden in het algemeen van toepassing heeft verklaard op zijn orders en / of overeenkomsten prevaleren de Algemene Voorwaarden van opdrachtnemer, tenzij ingevolge een schriftelijk vastgelegde afspraak daarvan wordt afgeweken.

2.1.1.3 Indien één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van applicatie. In plaats van de nietige of vernietigde bepalingen zullen voorwaarden van applicatie zijn die het doel en de strekking van de bepaalde bepalingen mogelijk mogelijk benaderen.

2.1.2 Aanbiedingen en offertes

2.1.2.1 Alle aanbiedingen en offertes van opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding / offerte een termijn voor aanvaarding wordt genoemd. De opdrachtnemer is slechts op een dergelijke aanbieding / offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan binnen de in de aanbieding / offerte genoemde termijn door opdrachtgever schriftelijk wordt bevestigd. Indien door opdrachtnemer geen termijn van aanvaarding wordt genoemd vervalt de aanbieding / offerte 30 dagen na datum aanbieding / offerte.

2.1.2.2 In afwijking van het bepaalde in artikel 6: 225 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is de opdrachtnemer niet gebonden aan welke die voorkomen in de aanvaarding door de opdrachtgever van de aanbieding / offerte van de opdrachtnemer.

2.1.2.3 Bij een samengestelde aanbieding / offerte voor meerdere diensten bestaat geen verplichting voor de opdrachtnemer tot het verrichten van een gedeelte van de diensten tegen een overeenkomstige gedeelte van de opgegeven prijs, indien het andere gedeelte niet wordt geaccepteerd.

2.1.2.4 De overeenkomst komt tot stand door en op het moment van:

  1. Het verzenden van een opdrachtbevestiging door de opdrachtgever, van
  2. Het schriftelijk bevestigen door de opdrachtnemer van een bestelling, van
  3. Het aanvaarden van een aanbieding / offerte bedoeld in art. 2.1.2.1 door de opdrachtgever, van
  4. De feitelijke aanvang van werkzaamheden en / of diensten door de opdrachtnemer.

 

2.2 uitvoering van de Overeenkomst

2.2.1 Algemeen

2.2.1.1 De verbintenis van de opdrachtnemer is een inspanningsverplichting waarbij de opdrachtnemer de specifieke eisen van vakmanschap die de dienstverlener met zich brengt in acht zal nemen.

Opdrachtnemer zal van overheidswege gestelde voorschriften die van applicatie zijn op de Diensten naleven. Alle eisen die door de opdrachtgever aan diensten worden gesteld, moeten met de opdrachtnemer worden gesteld.

2.2.1.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht bepaalde diensten te laten verrichten door derden.

2.2.2 Arbeidsomstandigheden en middelen

2.2.2.1 De opdrachtgever verplicht zich om de opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen de overeenkomst uit te voeren onder condities die voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie en (hulp)materialen, waarvan de opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de opdrachtnemer wordt verstrekt.

Indien de opdrachtgever niet tijdig aan deze verplichting voldoet, heeft de opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of extra kosten die voortvloeien uit de nalatigheid van de opdrachtgever, waaronder kosten van het door de opdrachtnemer zelf verkrijgen van die middelen, volgens gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

2.2.2.2 Indien door de opdrachtnemer in het kader van de overeenkomst diensten worden verricht in of bij het Object, draagt opdrachtgever zorg voor in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Deze faciliteiten omvatten in ieder geval communicatiemiddelen, voldoende verwarming, verlichting, stroomvoorziening, toiletvoorziening, telefoon, brandblusapparatuur en een EHBO-uitrusting.

2.2.2.3 De opdrachtgever zal de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee het personeel van de opdrachtnemer haar diensten verleent, op zodanige wijze inrichten en onderhouden en zodanige maatregelen treffen en aanwijzingen verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat het personeel bij het verlenen van de diensten schade lijdt.

De opdrachtgever zal de opdrachtnemer regelmatig informeren over de aanwezigheid en de plaats van alle materialen en situaties in het Object die als gevaarlijk voor het personeel kunnen worden beschouwd.

2.2.3 Kleding

Het personeel zal tijdens de dienstverlening een uniform van de opdrachtnemer dragen, tenzij met de opdrachtgever nadrukkelijk anders is overeengekomen en wettelijke bepalingen zich daartegen niet verzetten.

2.2.4 Beperking van dienstverlening

2.2.4.1 De dienstverlening door de opdrachtnemer is beperkt tot de diensten genoemd in de overeenkomst en de - voor zover van toepassing – object gebonden werkinstructies die in onderling overleg door de opdrachtgever en de opdrachtnemer worden opgesteld.

2.2.4.2 In geen geval zal de dienstverlening kunnen bestaan uit het breken van werkstakingen, het op enigerlei wijze betrokken raken bij politieke of daarmee gelijk te stellen geschillen, dan wel het betrokken raken bij geschillen tussen de opdrachtgever en één of meerdere derden of daarmee vergelijkbare activiteiten.

2.2.5 Strafbare feiten

Indien de opdrachtnemer een strafbaar feit ontdekt, dan rapporteert hij dat aan de opdrachtgever.

De opdrachtgever is bevoegd tot het doen van aangifte van dit strafbaar feit.

De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om zelf aangifte te doen indien het nalaten daarvan mogelijk kan leiden tot schade voor de opdrachtnemer of indien de opdrachtnemer door het nalaten van aangifte mogelijk zelf een strafbaar feit pleegt.

Aangifte door de opdrachtnemer geschiedt onder verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.

De opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor schade van derden of de opdrachtgever ten gevolge van de aangifte.

De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor alle aanspraken dienaangaande.

2.2.6 Sleutels

2.2.6.1 Sleutels die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst aan de opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld worden maximaal gedurende twee maanden na beëindiging van de overeenkomst door de opdrachtnemer bewaard; uit veiligheidsoverwegingen zal daarna vernietiging plaatsvinden.

De opdrachtgever wordt in de gelegenheid gesteld de Sleutels binnen die twee maanden af te halen.

Op verzoek van de opdrachtgever zal de opdrachtnemer de sleutels aan de opdrachtgever doen toekomen. De opdrachtnemer is gerechtigd de kosten daarvan aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

2.2.6.2 Indien sleutels tijdens de looptijd van de overeenkomst kwijtraken of verloren gaan, verplicht de opdrachtgever zich binnen 48 uur zorg te dragen voor vervanging van sloten en/of Sleutelsystemen en nieuwe sleutels ter beschikking te stellen aan de opdrachtnemer. De opdrachtnemer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade die na het verstrijken van de 48-uurstermijn ontstaat.

Voor schade binnen de 48-uurstermijn wordt verwezen naar artikel 2.12.

2.3 Tarief

2.3.1 Algemeen

2.3.1.1 De opdrachtgever is gehouden om het overeengekomen tarief voor de overeengekomen diensten volledig en tijdig te betalen. De opdrachtgever heeft geen recht op korting of verrekening.

2.3.1.2 De door de opdrachtnemer gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen, alsmede exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, tenzij anders overeengekomen.

2.3.2 Prijswijziging

Indien tijdens de duur van de overeenkomst kostprijsverhogende wijzigingen optreden waaronder tenminste te

beschouwen verhogingen ten gevolge van wijzigingen in de lonen en andere arbeidsvoorwaarden, toeslagen op de lonen en andere CAO kosten of premieverhoging, premieverhogingen voor de sociale wetten, verhoging van

onkostenvergoedingen, alsmede stijgingen van directe en indirecte (externe) kosten, is de opdrachtnemer gerechtigd de met de opdrachtgever overeengekomen prijs tussentijds te verhogen, met inachtneming van in dit verband door de overheid gestelde en nog te stellen regels.

Deze bevoegdheid ontstaat eerst nadat drie maanden zijn verstreken sedert het tijdstip waarop de opdrachtnemer en de opdrachtgever de overeenkomst hebben gesloten.

2.4 Betaling

2.4.1 Facturering en betalingstermijnen

De opdrachtgever is verplicht tot betaling van de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum / op een door de opdrachtnemer aan te geven wijze, tenzij op de factuur een afwijkende betalingstermijn is gesteld.

Indien binnen de vermelde termijn geen betaling heeft plaatsgevonden, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim.

De opdrachtgever is dan zonder nadere aanzegging of ingebrekestelling de wettelijke rente over het factuurbedrag verschuldigd, te rekenen vanaf 14 dagen na factuurdatum.de opdrachtgever is voorts verschuldigd alle redelijke kosten die de opdrachtnemer maakt ter verkrijging van voldoening buitenrechten, daaronder begrepen de kosten van een incassobureau, advocaat en/of deurwaarder.

De opdrachtnemer zal bij verzuim tenminste 15% van het factuurbedrag als buitengerechtelijke kosten in rekening mogen brengen; in geval de werkelijke kosten van de buitengerechtelijke maatregelen hoger zijn, is de opdrachtgever dit hogere bedrag verschuldigd.

2.4.2 Gedeeltelijke betwisting en opschorting

2.4.2.1 Indien de opdrachtgever de juistheid van één of meerdere facturen gedeeltelijk betwist, ontslaat dat de opdrachtgever niet van zijn verplichting om het onbetwiste gedeelte van die facturen binnen de betalingstermijn te voldoen.

Een ondeugdelijke betwisting kan nimmer een geldige reden zijn voor een gehele of gedeeltelijke weigering van de opdrachtgever om de facturen van opdrachtnemer te voldoen.

2.4.2.2 Indien facturen van de opdrachtnemer niet tijdig worden voldaan heeft de opdrachtnemer het recht zijn werkzaamheden op te schorten totdat de opdrachtgever volledig aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

2.4.2.3 Indien de facturen van de opdrachtnemer herhaaldelijk te laat worden betaald heeft de opdrachtnemer het recht om in afwijking van de overeengekomen betalingstermijnen een voorschot te verlangen ter hoogte van maximaal driemaal de laatst verzonden termijnfactuur.

2.4.3 Toerekening van betaling

Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats alle verschuldigde renten en kosten en in de tweede plaats opeisbare facturen die het langst open staan, ook indien de opdrachtgever vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

2.5 Duur van de Overeenkomst

Een overeenkomst kan voor onbepaalde of bepaalde tijd worden overeengekomen. De keuze van partijen is in de individuele overeenkomst vastgelegd met inachtneming van art. 2.1.2.

2.5.1 Onbepaalde tijd

Elk van de partijen is gerechtigd een overeenkomst voor onbepaalde tijd tegen het eind van ieder kalenderjaar bij aangetekende brief op te zeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.

2.5.2 Bepaalde tijd

Een overeenkomst voor bepaalde tijd wordt na afloop van de overeengekomen periode geacht te zijn verlengd voor dezelfde periode, tenzij door de opdrachtgever of de opdrachtnemer bij aangetekende brief uiterlijk drie maanden voor de datum van de afloop van de periode te kennen is gegeven dat de overeenkomst bij einde van de termijn afloopt.

2.6 Ontbinding

Elk der partijen kan de overeenkomst ontbinden indien de wederpartij - nadat een in een schriftelijke ingebrekestelling gestelde redelijke termijn is verstreken - tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst. Elk der partijen is tevens gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden ingeval van faillissement of surseance van betaling van de wederpartij, of in het geval op de wederpartij de wet Schuldsanering Natuurlijke Personen wordt toegepast.

2.7 Overmacht

2.7.1 Omschrijving

Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan alle omstandigheden, voorzien of onvoorzien, die niet aan de opdrachtnemer kunnen worden toegerekend, waardoor de opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen geheel of ten dele na te komen.

Hieronder worden in ieder geval begrepen terrorisme, kwaadwillige besmetting, alsmede van overheidswege en/of door derden getroffen maatregelen om het dreigend gevaar van terrorisme en/of kwaadwillige besmetting af te wenden, of - indien dit gevaar zich heeft verwezenlijkt - de gevolgen daarvan te beperken.

Voorts zijn hieronder begrepen werkstakingen binnen de onderneming van de opdrachtnemer, stakingen elders voor zover de opdrachtnemer daardoor in zijn dienstverlening wordt beperkt, het niet voldoen door leveranciers van de opdrachtnemer aan hun verplichtingen, alsmede extreme weer- en verkeersomstandigheden.

2.7.2 Gevolgen

2.7.2.1 In geval van overmacht is de opdrachtnemer zonder rechterlijke tussenkomst bevoegd hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor een periode van ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst direct te ontbinden, zonder dat er voor de opdrachtnemer een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.

De opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert tijdens de uitvoering van de overeenkomst intreedt.

2.7.2.2 Indien de opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen alsof het een afzonderlijk contract betreft.

2.8 Intellectueel eigendom

De intellectuele eigendomsrechten op door de opdrachtnemer verstrekte bescheiden, zoals rapporten, advies, ontwerpen, schetsen, beschrijvingen, tekeningen, software en door hem geleverde programmatuur blijven van de opdrachtnemer.

De betreffende bescheiden zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.

2.9 Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.

Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door een partij is medegedeeld of voortvloeit uit de aard van de informatie.

2.10 Personeel

2.10.1 Eisen

De opdrachtnemer kiest het personeel voor de ten behoeve van de opdrachtgever uit te voeren diensten aan de hand van de door de opdrachtgever verstrekte informatie en met inachtneming van de eisen waaraan het personeel op grond van de overeenkomst tussen partijen en de wet moet voldoen.

Binnen voormeld kader is de opdrachtnemer vrij in de keuze van haar personeel.

Indien het door de opdrachtnemer ingezette personeel niet blijkt te voldoen aan de overeengekomen eisen en binnen redelijke termijn ook niet aan die eisen zal kunnen voldoen, dan wel de werkzaamheden structureel niet naar behoren verricht, zal de opdrachtnemer op schriftelijk verzoek van de opdrachtgever en na overleg met de opdrachtgever het betreffende personeel vervangen.

2.10.2 Inwerken en opleiding

Indien het noodzakelijk is dat personeel van de opdrachtnemer moet worden ingewerkt door de opdrachtgever en/of speciaal ten behoeve van de werkzaamheden voor de opdrachtgever een opleiding moet volgen, dan komen de kosten daarvan voor rekening van de opdrachtgever.

2.11 Reclames

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen nadat hij het gebrek in de prestatie heeft ontdekt of had kunnen ontdekken, schriftelijk, onder nauwkeurige opgave van de aard en de omvang van de klachten, te worden gemeld aan de opdrachtnemer.

Indien de opdrachtnemer een klacht gegrond acht, zal de opdrachtnemer de diensten alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels onmogelijk of zinloos is geworden.

Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen diensten onmogelijk of zinloos is, zal de opdrachtnemer alleen aansprakelijk zijn binnen de grenzen van hoofdstuk 2.12.

2.12 Aansprakelijkheid

2.12.1 Beperkingen

2.12.1.1 De opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, als gevolg van - door de opdrachtgever aan te tonen - grove schuld of opzet van de opdrachtnemer bij de uitvoering van zijn verplichtingen voortvloeiend uit de tussen partijen gesloten overeenkomst.

De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor bedrijfs- en gevolgschade, waaronder in ieder geval wordt verstaan geleden verlies en gederfde winst.

Voor schade die het gevolg is van een gebeurtenis die (direct of indirect) verband houdt met terrorisme of kwaadwillige besmetting is de opdrachtnemer nimmer aansprakelijk.

2.12.1.2 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die bij een correcte uitvoering van de diensten

onvermijdelijk is, dan wel het gevolg is van door de omstandigheden geëiste spoed. De regels van zaakwaarneming (artikel 6:198-202 BW) zijn onverkort van toepassing.

De opdrachtnemer is ook niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een wijze van werken die bij de opdrachtgever bekend is en waartegen hij schriftelijk geen bezwaar heeft gemaakt.

2.12.1.3 De opdrachtnemer is in geen geval aansprakelijk voor de gevolgen van de onjuistheid van de door of namens de opdrachtgever verstrekte gegevens.

De opdrachtnemer is evenmin aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden die zijn ontstaan bij het doorgeven of toezenden van gegevens, vertragingen of fouten in de transmissie van gegevens, communicatiestoornissen, problemen bij het bereiken van de door de opdrachtgever opgegeven personen, (de

gevolgen van) computer-, semafoon-, telefoon- of faxstoringen, programmeringsfouten, storingen of verbrekingen van een vaste lijnverbinding, waar dan ook door veroorzaakt.

2.12.1.4 De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is in ieder geval beperkt tot de hoogte van de overeengekomen vergoeding van de opdrachtnemer op jaarbasis, met een maximum van € 50.000,00 per gebeurtenis of reeks van samenhangende gebeurtenissen, en een maximum van € 1.000.000,00 per opdrachtgever per jaar, tenzij in voorkomende gevallen door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van de opdrachtnemer een lager bedrag wordt uitgekeerd.

De aansprakelijkheid is dan beperkt tot maximaal het bedrag dat door de verzekeringsmaatschappij van de opdrachtnemer wordt uitgekeerd.

De opdrachtnemer zal op verzoek van de opdrachtgever informatie verstrekken over zijn bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Voor schade die het gevolg is van de omstandigheid dat sleutels, die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst aan de opdrachtnemer zijn toevertrouwd, door de opdrachtnemer zijn kwijt geraakt, is de aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 2.500,00 per gebeurtenis, met een maximum van

€ 10.000,00 per opdrachtgever per jaar.

2.12.2 Verweer Personeel

Het personeel van de opdrachtnemer kan zich jegens de opdrachtgever beroepen op alle aan de overeenkomst te ontlenen verweermiddelen als waren zij zelf bij de overeenkomst partij.

2.12.3 Vrijwaring

De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor aanspraken van derden jegens de opdrachtnemer ter zake van verlies van of schade aan objecten en zaken waarvoor de opdrachtnemer diensten verricht.

Voorts vrijwaart de opdrachtgever de opdrachtnemer van vorderingen van personeel van de opdrachtnemer tot vergoeding van schade geleden door dat personeel in de uitvoering van de werkzaamheden c.q. tijdens het verrichten van diensten ten behoeve van de opdrachtgever, tenzij die schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van dat personeel.

 

DEEL II. SEGMENTSBEPALINGEN / BIJZONDERE ACTIVITEITEN

 

HOOFDSTUK 3.

3.1 Openings- en sluitrondes

De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor vertragingen van openingen en sluitingen van het Object die het gevolg zijn van onvoorziene omstandigheden, zoals ongewone verkeersdrukte en weersomstandigheden.

3.2 Objectbeveiliging en Services

3.2.1 Rooster

De opdrachtnemer zal het vereiste personeel beschikbaar stellen overeenkomstig een met de opdrachtgever overeengekomen rooster.

Extra uren zullen de opdrachtgever afzonderlijk in rekening worden gebracht. Voor een korte dienst (minder dan vier uur) wordt tenminste vier uur in rekening gebracht.

3.2.2 Minder uren

Indien door de opdrachtnemer op verzoek van de opdrachtgever minder uren worden geleverd dan waarin het rooster voorziet, leidt dat niet tot een vermindering van de prijs.

3.2.3 Huisregels

Het personeel van de opdrachtnemer zal de voor het object geldende reglementen en/of huisregels naleven, voor zover de door het personeel te verrichten taken dat toelaten.

3.2.4 Rapportage

3.2.4.1 Ter afsluiting van de uitgevoerde opdracht brengt de opdrachtnemer aan de opdrachtgever rapport uit van haar bevindingen.

3.2.4.2 Telkens wanneer de opdrachtnemer dat nodig acht, dan wel wanneer dit met de opdrachtgever is overeengekomen, brengt de opdrachtnemer tussenrapport uit aan de opdrachtgever.

3.2.4.3 De opdrachtnemer zal alle registraties, gegevens, correspondentie, documenten en overige stukken met betrekking tot de aanvaarding en uitvoering van de opdracht bewaren gedurende een termijn van minimaal vijf jaren na indiening van het eindrapport.

Kladstukken c.q. concepten zullen minimaal één jaar worden bewaard.

Overige zaken die toebehoren aan de opdrachtgever zullen met het eindrapport worden meegezonden naar de opdrachtgever.